Algemene voorwaarden voor de Webshop van Cellofoam International GmbH & Co. KG, Biberach - Versie 01.01.2021

1. Reikwijdte

De volgende algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, van toepassing op de zakelijke relatie tussen u en ons. De versie die geldig is op het moment van uw bestelling is bepalend. De rechten waarop wij volgens de wettelijke bepalingen buiten deze algemene voorwaarden recht hebben, blijven onaangetast.

2. Sluiten van het contract

(1) Door uw bestelling doet u ons een aanbod om met u een koopcontract af te sluiten. Het koopcontract komt pas tot stand, als wij u een orderbevestiging sturen of als we het bestelde artikel aan u toezenden. Bevestiging van ontvangst van uw bestelling is geen verklaring van aanvaarding.
(2) Afbeeldingen, tekeningen en details over gewicht, afmetingen, prestaties en verbruik, alsook alle andere omschrijvingen van de goederen in bij het aanbod behorende documenten, gelden slechts als “bij benadering“, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Ze vormen geen overeenkomst of garantie voor een overeenkomstige kwaliteit van de goederen.
(3) De minimale bestelwaarde is € 45,00 bruto (exclusief verzendkosten)

3. Herroepingsrecht

(1) Als consument heeft u een herroepingsrecht. De voorwaarden en juridische gevolgen van het herroepingsrecht vloeien voort uit het volgende annuleringsbeleid:
Annuleringsbeleid
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen, zonder opgave van reden, te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, vanaf de dag waarop u, of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft, of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, moet u contact met ons opnemen in de vorm van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) waarin u melding maakt van uw beslissing om dit contract te herroepen.
Stuurt u uw bericht naar:
Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
Freiburger Straße 44
88400 Biberach
Duitsland
Fax: +49 7351 / 57 33 72
E-mail: sales@soniflex.de
U kunt hiervoor ook ons voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om op tijd te annuleren, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.
Gevolgen van de intrekking:
Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat door u voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren, tot het moment dat wij de goederen hebben terugontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip als eerste valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. Aan deze voorwaarde is voldaan, als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden, als dit te wijten is aan het omgaan met de goederen op een wijze, die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
Vervallen van het herroepingsrecht
(2) Uitsluiting van het herroepingsrecht: het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

4. Levering en terugsturen

(1) Bestellingen en leveringen zijn over het algemeen alleen mogelijk binnen de Europese Unie. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats door DHL Parcel op het door u opgegeven afleveradres.
(2) De goederen worden over het algemeen binnen twee tot vijf werkdagen na betaling verzonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is informatie over leveringsgegevens in het algemeen niet bindend.
(3) Ten aanzien van ondernemers, behouden we ons, in overeenstemming met § 14 BGB, het recht toe om, vanwege productietechnische redenen, 5% meer of minder te leveren. Bij een minderlevering vindt geen terugbetaling plaats.
(4) Deelleveringen zijn toegestaan.
(5) Is het voor ons niet mogelijk om een door u besteld artikel te leveren, door gebrek aan beschikbaarheid, dan wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. In dat geval kunnen wij ons terugtrekken uit het koopcontract. De eventuele tegenprestaties die u al heeft gedaan, worden onmiddellijk terugbetaald. Uw wettelijke rechten blijven onaangetast.
(6) Als u een ondernemer bent overeenkomstig § 14 BGB, dan dient u de goederen onmiddellijk na levering te controleren op transportschade. Herkenbare transportschade dient direct schriftelijk aan ons te worden gemeld. U dient dergelijke schade bij aflevering schriftelijk door DHL te laten bevestigen.
(7) Indien u de bestelde goederen weigert aan te nemen, brengen wij administratiekosten van € 40,00 plus de gemaakte kosten voor verzending en verpakking in rekening. U heeft het recht om te bewijzen dat wij de kosten voor verwerking of verzending en verpakking niet hebben gemaakt of het geclaimde bedrag niet hebben gemaakt.
(8) Als de goederen op onze kosten worden geretourneerd, dan worden ze opgehaald door DHL. Wij aanvaarden geen extra kosten die voortvloeien uit een andere manier van terugsturen van de goederen.

5. Prijzen, verzendkosten en eigendomsvoorbehoud

(1) Onze prijzen gelden "af fabriek", zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en gelden uitsluitend voor bestellingen in het kader van ons internetaanbod. De prijzen en verzendkosten op het moment van uw bestelling zijn van toepassing, tenzij de prijzen en verzendkosten op het moment van onze orderbevestiging of de verzending van de te leveren goederen gunstiger zijn voor u.
(2) De bestelde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

6. Betaling

(1) Betalingen worden over het algemeen vooraf gedaan via PayPal, creditcard en, via speciale overeenkomst, per factuur.
(2) Als u vooruitbetaalt, krijgt u van ons onze bankgegevens in de orderbevestiging.
(3) Bij betaling op factuur behouden wij ons het recht voor om alleen te leveren tegen onmiddellijke betaling bij levering. In dat geval zullen wij u hierover informeren, voordat de goederen worden geleverd.
(4) De gefactureerde bedragen zijn zonder aftrek verschuldigd bij ontvangst van de desbetreffende factuur.
(5) Blijft u met betaling in gebreke, dan kunnen wij, van consumenten overeenkomstig §13 BGB, een vertragingsrente van 5% en van ondernemers overeenkomstig §14 BGB, een bedrag van 8% boven de door de Europese Centrale Bank aangekondigde basisrente p.a. verlangen. Blijft u van uw kant in gebreke , dan brengen wij naast de eerder genoemde vertragingsrente een vast bedrag van € 5,00 per aanmaning in rekening. U heeft het om recht te bewijzen dat wij de kosten van de aanmaning niet hebben gemaakt of dat wij het gevorderde bedrag niet hebben gemaakt. Het bewijs van een hogere schade veroorzaakt door vertraging blijft onaangetast.
(6) Een verrekening met onze koopprijsvordering is alleen mogelijk met tegenvorderingen, die hetzij wettelijk vastgesteld zijn, of door ons niet worden betwist. De uitoefening van een retentierecht is alleen mogelijk bij tegenvorderingen die gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie.
(7) Betalingen worden teruggestort op een door u aan te geven bankrekening binnen de Europese Unie.

7. Claims voor gebreken en aansprakelijkheid

(1) Als de goederen niet goed of defect zijn, gelden de wettelijke bepalingen voor consumenten in de zin van § 13 BGB; t.a.v. ondernemers in de zin van § 14 BGB, met de volgende bepalingen:
a) Uw garantierechten vereisen, dat u de geleverde goederen bij ontvangst controleert en ons onmiddellijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de goederen, op de hoogte stelt van eventuele gebreken. Verborgen gebreken dienen direct na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld. In uw melding aan ons dient u de gebreken schriftelijk te omschrijven.
b) In geval dat er zich gebreken voordoen aan de goederen, hebben wij - naar eigen keuze - het recht om via een aanvullende prestatie het gebrek te verhelpen, of nieuwe goederen te leveren, vrij van gebreken. In het geval van het verhelpen van gebreken zijn wij verplicht alle kosten te dragen die nodig zijn voor het verhelpen van het gebrek, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat de goederen zijn verplaatst naar een andere locatie dan het afleveradres. Personeels- en materiaalkosten die u in dit verband declareert, dienen op kostenbasis te worden berekend.
c) Als we niet bereid of in staat zijn om aanvullende prestaties te leveren, dan kunt u het contract herroepen of de leveringsprijs verlagen. Hetzelfde geldt als de aanvullende prestaties mislukken, onredelijk zijn voor u, of langer duren dan een hiervoor geldende, redelijke termijn, om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn.
d) De verjaringstermijn voor uw aanspraken bij gebreken is één jaar, voor zover de gebrekkige goederen gebruikt zijn voor een gebouw en ze de gebrekkigheid daarvan veroorzaakt hebben. De termijn geldt ook voor vorderingen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad, die berust op een defect van de goederen. De verjaringstermijn begint bij de ontvangst van de goederen. Onze onbeperkte aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een schending van een garantiebepaling of in verband met letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor opzet en grove nalatigheid en voor productdefecten, blijft onaangetast.
(2) Een overdracht van claims naar aanleiding van gebreken of garantie is niet mogelijk.
(3) In het geval van een vervangende levering, bent u, conform de wettelijke bepalingen, verplicht om het oorspronkelijk geleverde artikel binnen 30 dagen aan ons te retourneren. Wij nemen de kosten van het retourneren voor onze rekening. Wij behouden ons het recht voor om schadeclaims in te dienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
(4) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een schending van een garantiebepaling of van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet en grove nalatigheid. We zijn alleen aansprakelijk voor beperkte nalatigheid, als hierdoor essentiële verplichtingen worden geschonden, die voortvloeien uit de aard van het contract en die van bijzonder belang zijn voor het bereiken van het doel van het contract. Bij schending van dergelijke verplichtingen, verzuim of onmogelijkheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade, waarvan in het kader van dit contract verwacht kan worden dat hij kan optreden. Een verplichte wettelijke aansprakelijkheid voor productdefecten blijft onaangetast.

8. Onze gegevens

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
Freiburger Straße 44
88400 Biberach
Duitsland

Tel: +49 7351 / 3402861
Fax: +49 7351 / 57 33 72
E-mail: sales@soniflex.de
Handelsregister: Amtsgericht Ulm HRA 727173

9. EU Platform voor geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform dat zij beheert voor online geschillenbeslechting. Dit platform is te bereiken via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
Verantwoordelijk hiervoor is het algemene federale bemiddelingsorgaan bij Zentrum Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.

10. Slotbepalingen

(1) Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen inzake internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-kooprecht.
(2) Voor ondernemers in de zin van Artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) geldt voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen ons en u, de exclusieve juridische bevoegdheid van de rechtbank in onze vestigingsplaats.
(3) Voor ondernemers in de zin van Artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is de plaats van uitvoering voor al onze en uw diensten onze vestigingsplaats.
 (4) Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoelmatig of niet-afdwingbaar zijn of worden, of mocht er zich een lacune voordoen in deze voorwaarden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling, wordt dan de effectieve of afdwingbare bepaling die het doel van de niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling het dichtst benadert, geacht te zijn overeengekomen. Doet er zich een lacune voor in deze voorwaarden, dan wordt die bepaling geacht te zijn overeengekomen, die weergeeft wat volgens het doel van deze voorwaarden zou zijn overeengekomen, mits partijen de materie van meet af aan hebben afgewogen.

Heeft u nog vragen?

Onze klantenservice staat van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur voor u klaar op ons servicenummer:
Tel.: +49 7351/3402861
E-mail: sales@soniflex.de