Gedragscode

De combinatie van ondernemerschap en ethische principes is sinds de oprichting in 1963 een traditie bij Cellofoam GmbH & Co. KG. Wij produceren in de EU en houden ons dus vanzelfsprekend aan de daar geldende normen en wettelijke voorschriften. Wij zijn ervan overtuigd dat economische en ethische principes elkaar niet uitsluiten, maar integraal deel uitmaken van ons zakelijk succes op lange termijn, naast innovatieve producten en een hoge mate van klantgerichtheid. De gedragscode omvat onze gemeenschappelijke waarden en vormt zo de basis voor onze dagelijkse omgang met medewerkers, zakenpartners en autoriteiten. 

1. Beginselen van Corporate Governance


1.1 Naleving van de wetgeving

Als een door de eigenaar geleid, middelgroot bedrijf zet Cellofoam zich in voor een wettelijk en sociaal verantwoord bedrijfsbestuur. De vennootschap leeft de toepasselijke wetten en wettelijke voorschriften na van de landen waarin zij actief is. Daarbij beschouwen wij de naleving van de in deze landen geldende wetten als een minimumvereiste voor onze dagelijkse handelingen en activiteiten.

1.2 Ethische principes

Abgesehen von der Rechtskonformität orientiert sich die Cellofoam sowohl nach innen als auch nach außen an allge­meingültigen ethischen Werten und Prinzipien wie beispielsweise Fairness, Gleichstellung, Naast de naleving van de wettelijke voorschriften laat Cellofoam zich zowel intern als extern leiden door universele ethische waarden en principes zoals eerlijkheid, gelijkheid, integriteit, duurzaamheid, transparantie en respect voor de menselijke waardigheid.

2. Scope


Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van Cellofoam GmbH & Co. KG, Cellofoam International GmbH & Co. KG en Cellofoam Germany GmbH & Co. KG, alsmede alle dochterondernemingen en productiefaciliteiten van de onderneming. Wij verwachten van onze zakenpartners dezelfde integriteit die wij van onze werknemers eisen. 

3. Principes


3.1 Eerlijke concurrentie

Cellofoam behaalt zijn zakelijk succes door uitmuntendheid en eerlijk concurrentiegedrag - niet door onethische of illegale bedrijfspraktijken. De onderneming aanvaardt de vrije concurrentie en gaat de daaruit voortvloeiende uitdagingen aan. De antitrustvoorschriften worden nageleefd. Onwettige afspraken over prijzen of andere voorwaarden zijn in strijd met de beginselen van de vennootschap.

3.2 Belangenconflicten

De werknemers van de onderneming moeten ervoor zorgen dat er geen persoonlijke afhankelijkheden of verplichtingen jegens klanten of leveranciers ontstaan. Werknemers mogen geen geschenken aanvaarden of geven waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij zakelijke beslissingen beïnvloeden. De onderneming duldt geen enkele vorm van omkoping of corruptie.

3.3 Handelsgeheimen

De zaken- en bedrijfsgeheimen van de zakenpartners en die van de eigen onderneming worden discreet en vertrouwelijk behandeld. Zij worden niet zonder toestemming aan derden bekendgemaakt. Wij beschermen onze eigen intellectuele eigendom en respecteren ook die van partners en derden.

3.4 Bescherming van het milieu

Cellofoam erkent de doelstellingen van milieubescherming en handelt op een milieubewuste manier zodat natuurlijke hulpbronnen op verantwoorde wijze worden gebruikt. In dit verband wordt gestreefd naar milieuvriendelijke productiemethoden.

3.5 Gezondheid en veiligheid op het werk

Naleving van de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk waarborgt de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Dankzij regelmatige opleiding en trainingen zijn de werknemers vertrouwd met de veiligheidsvoorschriften van hun werkplek. Dit helpt ongevallen en verwondingen op het werk te voorkomen.

3.6 Anti-discriminatie en gelijke kansen

De onderneming verwerpt discriminatie bij tewerkstelling en andere personeelsgerelateerde beslissingen - dit geldt in het bijzonder voor ongelijke behandeling op grond van etnische en nationale afkomst, geslacht, leeftijd, huidskleur, handicap, godsdienst of overtuiging en elk ander door de wet beschermd kenmerk. Psychologisch en fysiek geweld, van welke aard ook, wordt in het bedrijf niet getolereerd.

3.7 Arbeidsnormen

Cellofoam houdt zich aan de toepasselijke arbeidswetten en -overeenkomsten. Richtlijnen inzake werktijden en pauzes worden nageleefd. De vergoeding is billijk en in overeenstemming met de wettelijke minimumlonen die in het land van toepassing zijn. Het spreekt vanzelf dat kinderarbeid en elke vorm van dwangarbeid door het bedrijf worden afgewezen, niet getolereerd en niet gepraktiseerd.

3.8 Privacy en gegevensbescherming

De onderneming is zich bewust van het belang en de gevoeligheid van gegevensbescherming. Het verzamelen, verwerken, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens is alleen toegestaan indien en voor zover dit noodzakelijk is om vooraf bepaalde, wettige en duidelijk geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken. 

4. Naleving van de Gedragscode


De gedragscode wordt in begrijpelijke taal toegankelijk gemaakt. Werknemers op alle hiërarchische niveaus zijn verplicht de uiteengezette beginselen na te leven, te aanvaarden en te bevorderen.